Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów związanych z uzupełnieniem formularza kontaktowego

   1. Administratorem Państwa danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, miasto,  oraz numer telefonu  jest Brain Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Wyścigowa 14/501 , 02-681 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722597, posiadająca NIP 5272842514, REGON 36969709600000, zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez  Ingrid Klassen -Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Klassen -Wiceprezesa Zarządu, email: kontakt@braingym.pl.
   2. Państwa dane osobowe będą do celów związanych z udzieleniem odpowiedzi  na wiadomość użytkownika zawartą w formularzu kontaktowym. Dane osobowe udostępnione w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego przetwarzane będą w celu komunikacji z udostępniającym dane osobowe. Dane mogą być również przetwarzane dla celów sprawozdawczych oraz kontrolnych.
   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, co oznacza, że będą one przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o których mowa w pkt 2) powyżej.
   4. Odbiorcami danych osobowych podanych w treści formularza kontaktowego mogą być organy spółki,  upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmioty, świadczące usługi informatyczne, którym Administrator powierzył  przetwarzanie danych osobowych.
   5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do komunikacji z użytkownikiem, po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo prawo:

   1)   na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych;

   2)   na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania danych osobowych;

   3)   na podstawie art. 17 Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia;

   4)   na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia;

   5)   na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   1. 8. Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.
   2. 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
   3. 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego co oznacza, że konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania wiadomości.
   4. 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będą jednakże zapadać żadne decyzje, które mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
   5. 12. W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności narzędzi i usług Microsoft 365, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne UE (SCC). Zastosowanie standardowych klauzul umownych w umowach z dostawcą narzędzi i usług ma na celu zapewnienie, że wszelkie dane osobowe opuszczające Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) będą przekazywane zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych i spełniają wymagania unijnej dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się na adres siedziby Administratora lub adres e-mailowy podane w punkcie.1 powyżej.
   6. 13. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu realizacji swoich praw możecie się Państwo kontaktować się z Administratorem  na adres siedziby Administratora lub adres e-mailowy  podane w punkcie.1 powyżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych

   1. Administratorem Państwa danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość  oraz numer telefonu jest  Brain Gym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Wyścigowa 14/501 , 02-681 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722597, posiadająca NIP 5272842514, REGON 36969709600000, zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez  Ingrid Klassen -Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Klassen -Wiceprezesa Zarządu, email : kontakt@braingym.pl .
   2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, obejmujących działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie Administratora, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Administratora.
   3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy Spółki, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach marketingowych, tj. obejmujących działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie Administratora, kierowane do osoby, której dane dotyczą oraz podmioty, świadczące usługi informatyczne, którym Administrator powierzył  przetwarzanie danych osobowych.
   4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
   5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
   7. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Administratorem.
   8. Zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo:

1) na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych,

2) na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania danych osobowych,

3)  na podstawie art. 17 Rozporządzenia prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia,

4)  na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,

5)     na podstawie art. 20 Rozporządzenia prawo do przenoszenia danych,

6)     na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie przez Państwo danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będą jednakże zapadać żadne decyzje, które mogłyby powodować inne skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

12. W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności narzędzi i usług Microsoft 365, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne UE (SCC). Zastosowanie standardowych klauzul umownych w umowach z dostawcą narzędzi i usług ma na celu zapewnienie, że wszelkie dane osobowe opuszczające Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) będą przekazywane zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych i spełniają wymagania unijnej dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy skontaktować się na adres siedziby Administratora lub adres e-mailowy podane w punkcie.1 powyżej.

13. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu realizacji swoich praw możecie się Państwo kontaktować się z Administratorem  na adres siedziby Administratora lub adres e-mailowy  podane w punkcie.1 powyżej.