Jak możemy Ci pomóc?

Od 36 lat nasz program pomaga dzieciom i dorosłym z całego świata w rozwoju umiejętności i problemach w nauce wykorzystując potencjał swojego mózgu.

Dysleksja

Dysleksja przejawia się zaburzeniami czytania pomimo…

ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi…

ADD

Zaburzenie deficytu uwagi – jest to zaburzenie rozwoju …

Autyzm

Istnieją charakterystyczne zaburzenia rozwojowe…

Dysleksja

Dysleksja przejawia się zaburzeniami czytania pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego. Dzieci i dorośli zmagający się z dysleksją mają trudności z pisaniem oraz wypowiadaniem słów, szybkim czytaniem na głos i/lub rozumieniem tekstu czytanego.

Dysleksję uważa się za zaburzenie, któremu często towarzyszą słabe zdolności poznawcze, szczególnie w zakresie zdolności słuchania. Przetwarzanie informacji słuchowych można zdefiniować jako „pracę mózgu, gdy uszy wyłapują dźwięki”. Mózg nie jest w stanie rozpoznawać bogactwa dźwięków, dlatego bardzo trudno jest czytać podczas nauki. Jeśli posiadasz dziecko z trudnościami w czytaniu, kilka rzeczy może mu pomóc podszkolić tę umiejętność i pokonać zaburzenia czytania.

Test zdolności poznawczych (test Gibsona) to najlepszy sposób poznania słabych stron dziecka, które wpływają na jego zdolności do przetwarzania dźwięków i/lub czytania. Jeszcze dziś odwiedź nasz ośrodek, zapraszamy!

Zaburzenie deficytu uwagi (ADD)

Jest to zaburzenie rozwoju układu nerwowego. Zaczyna się zwykle w dzieciństwie i może wpływać na każdy aspekt życia: szkołę, pracę, relacje z innymi ludźmi, samoocenę itp.

Najczęstsze objawy to: zła organizacja życia, roztargnienie, rozproszenie uwagi, trudności z koncentracją i wyciąganiem wniosków.

Ćwiczenia mózgu według programu „BrainRx” mogą pomóc zwalczyć te zaburzenia uwagi.

ADHD

Jest to zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi. Ludzie z tym rodzajem zaburzeń mają większe trudności w szkole lub w pracy, wbrew samym sobie. Większość z nich wykazuje objawy ADHD jedynie w okresie dzieciństwa. Nasz program przewiduje pomoc dzieciom dotkniętym tym zespołem. Główne zaburzenia związane z ADHD to: zaburzenia uwagi (nieumiejętność utrzymania uwagi przez dłuższy czas, ukończenia rozpoczętego zadania), zwiększona aktywność lub nadaktywność (bieganie, poruszanie się, hałasowanie, podczas gdy wymagane jest spokojne siedzenie), zachowania obsesyjne i impulsywność (nieumiejętność czekania na swoją kolej, opóźnienia w spełnianiu zachcianek). Cechy te można wzmocnić w wieku przedszkolnym. Zaburzenie ujawnia się w przynajmniej dwóch środowiskach, np. w domu i w szkole, przy czym jego przyczyny nie należy szukać w autyzmie lub zaburzeniach na tle emocjonalnym.

Program „BrainRx” wzmacnia zdolności mózgu odpowiadające za samoorganizację, samokontrolę, kontrolę czasu, utrzymanie uwagi, planowanie, zapamiętywanie, wyobrażenie nt. otoczenia. Możemy pomóc Tobie lub Twojemu dziecku! Już dziś zarejestruj się na pierwszą wizytę!

Autyzm

Istnieją charakterystyczne zaburzenia rozwojowe, ujawniające się u dzieci do osiągnięcia trzeciego roku życia i przejawiające się w trzech sferach ich aktywności: relacjach społecznych, komunikacji oraz zachowaniu. Opóźnienie umysłowe to główny objaw autyzmu. Ponadto pojawia się zaburzenie funkcji poznawczych. Zachowanie może cechować się nadaktywnością, nieumiejętnością skupienia uwagi, wybuchowością, agresją, a nawet samookaleczaniem się. Osoby autystyczne często są wrażliwe na różne bodźce czuciowe, np. światło, dźwięk, zapach etc. Dzieci takie po przebudzeniu ze snu bez wyraźnego powodu kołyszą się, doświadczają zmiany nastroju, podśmiechują się, chichotają (zanoszą się nieuzasadnionym śmiechem), a wreszcie mają tendencję do samookaleczania się – bicie się po głowie, gryzienie palców i ugryzienia w nadgarstek.

Osoby dotknięte autyzmem wykazują również problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną. Nie patrzą rozmówcy w oczy, a przy tym posiadają charakterystyczny wyraz twarzy, ułożenie ciała oraz zestaw gestów. Dzieci autystyczne nie są zainteresowane zawieraniem przyjaźni, natomiast dotknięte autyzmem osoby dorosłe, pomimo tego, że chciałyby mieć przyjaciół, nie rozumieją elementarnych zasad komunikacji społecznej.

Osoby te posiadają niski współczynnik inteligencji emocjonalnej (EQ). Przejawy tego stanu to: niemożność dzielenia emocji, uczuć, ukrywanie uczuć, jak również nielogiczne podstawy interakcji międzyludzkich. Osoby z omawianym zaburzeniem nie potrafią skupić się na swoich rówieśnikach, rodzeństwie, nie rozumieją ich potrzeb, nie interesują ich problemy lub cierpienie innych osób.

Widoczne jest u nich istotne opóźnienie umiejętności komunikacji werbalnej. Ci, którzy są zdolni do rozmów, nie potrafią podtrzymywać rozmowy, rozwijać tematu i stale myśleć. Występują również oczywiste różnice w wypowiadaniu się – nagłe wzmocnienie tembru głosu, gwałtowne zmiany szybkości i rytmu wypowiedzi, intonacji, np. kładzenie akcentu na koniec każdego zdania oznajmującego, jakby to miało być pytanie. Osoby autystyczne nie rozumieją prostych pytań, poleceń czy żartów.

Ten program naprawdę działa.

Zamów dziś konsultację!

Gotów na rozmowę?

Skontaktuj się z nami.